La Santíssima Trinitat - 31 de maig de 2015


Mt 28,16-20.

Al veure a Jesús els deixebles es postraren davant d’Ells, al postrar-se davant de Jesús Ressuscitat reconeixen que a Ell se li dona tot honor i tota gloria. Galilea es el lloc on comença la missió de Jesús d’evangelitzar a totes les nacions. L’ensenyança de Jesús es presenta com un manament, es la de la voluntat de Déu, anunciada en la Lley i en els i els profetes. Han de guardar aquesta ensenyança en els seus cors i l’han d’anunciar a –totes les nacions. Jesús encomana als seus la missió de batejar tots els pobles en el nom del Pare, del Fill, i del Esperit Sant. Batejar prové de baptitzo submergir, es col·laborar a fer que hi hagi més persones que participin d’aquest triple dinamisme per entrar a  formar part del nou poble de Déu.

Batejar en el Pare impulsa a referir totes les coses a la inesgotabilitat del Misteri del –qual provenim. Invocar a Déu com a Pare, la persona del Pare s’identifica amb la transcendència absoluta. El bateig en el nom del Pare indica la via mística, l’impulsí d’obrir-se a aquesta profunditat i perdre-hi.

Batejar en el Fill, es recordar que som fills, que participem de la mateixa vida, som cridats a viure en el Fill, es descobrir tot em misteri de Jesús Ressuscitat en nosaltres.

Batejar en l’Esperit, es obrir-se al dinamisme de l’Esperit, es deixar-se sorprendre per aquesta força, un impuls que te la potencia devastadora d’un huracà  i d’altres d’una brisa suau.

La Trinitat; estes tres persones s’estimen, se comuniquen, es reconeixen, totes tres no obren sense les altres, sempre obre conjuntament, no es poden dividir, on hi ha un persona, hi son les tres en l’uniat, cada persona es una essència, es  diferent, en les tres persones hi ha un poder, un voler, i un Senyoriu, de totes tres sols s’encarna una –que es el Fill.

El deixeble es un batejat que s’esforça per fer créixer el Regne en la seva vida de fe i en el coneixement del Senyor, i entra  en aquest dinamisme, l’amor es el centre, l’amor del Pare pel Fill, l’amor per Jesús que es l’observança del seus manaments, portem una carrega d’amor en el cor, hi hem d’exercitar-ho, per això Jesús vol completar en nosaltres la seva obra. La Paraula del Evangeli ens recorda que la llum s’encén amb l’amor –i que n’hi ha prou amb un gest concret. (una pregària)

Jesús els ordena als deixebles  que es posen a treballar pel regne de Déu, es la missió – que els confia, es el nou poble de Déu, es la nova llavor que Jesús ha posat en ells, perquè anuncien a tot el mon la Paraula de Vida. Son els testimonis que han viscut i han compartit amb Jesús, es mitja de l’obediència que Jesús estarà en ells.

    F Josep Mª Cabañes i Vilar (monjo de Poblet)


Comentaris